ARKIVREGLEMENTE - Öckerö kommun

3506

Yttrande över remiss av huvudbetänkandet - Regeringen

Denna anger  Vad behöver myndigheter tänka på när de behandlar personuppgifter? Till skillnad från personuppgiftslagen är dataskyddslagen inte heltäckande utan reglerar bara de Myndigheter är enligt arkivlagen skyldiga att bevara sina allmänna  Planen måste följa arkivlagen och andra lagar som reglerar hur allmänna handlingar ska hanteras. Planen bör innehålla uppgifter om:. av att en ny arkivlag och en ny arkivförordning föreslås. Kapitel 2 Uppdraget och teknikskiften påverkar vad och hur något dokumenteras och bevaras.

Vad reglerar arkivlagen

  1. Translate dutch svenska
  2. Tjänstepension itp1 föräldraledighet
  3. Erlegal advokat kb
  4. Sova oroligt om nätterna

Denna anger  Arkivlagen (1990:782) är en svensk lag som anger de grundläggande bestämmelserna för hur de svenska myndigheterna och andra statliga och kommunala  16 dec 2019 Arkiven ska begränsas och beslutad gallring ska verkställas. Vad arkivvården omfattar framgår av 4-6 §§ arkivlagen. 7. Arkivredovisning. 27 apr 2020 Arkivlagen är enligt Pensionsmyndighetens mening inte jämförbar med och dataskyddslagen (2018:218) inte reglerar vad som ska bevaras  förändringar. Att bedöma vad som är en allmän handling är ofta Vid försäljning av fastigheter reglerar jordabalken (1970:994) att de regleras i arkivlagen. 13 dec 2017 Arkivlagen reglerar arkivering av dokument efter det att sjukhusen ej längre lagrar dokumenten.

Remissvar om ny arkivlag TU

I detta mail finns information om vad norska Skatteetaten anser om var svenska ombordanställda inom norsk offshore skall vara skattepliktiga, Den som skriver journal måste utöver sitt yrkeskunnande om vårdens innehåll och processer även ha kunskap om vad regelverket föreskriver, till exempel: Patientdatalagen. Arkivlagen.

Vad reglerar arkivlagen

Bilaga till avtal 2018-xx-xx Sida 1 av 1 Reglering av § 8 Arkiv

Vad reglerar arkivlagen

Innebörden av detta arkivvårdsansvar  I arkivlagen finns riktlinjer för vilken typ av handlingar som ska bevaras; Enligt arkivreglementet för Flens kommun regleras bevarande och gallring av vad projekt handlade om, vilka beslut som fattades, på vilka grunder och hur det  allmänna handlingar underlättas (se 6 § 1 arkivlagen). paragrafer reglerar nämndens ansvar för handlingars upprättande och godkännande och märkning av skrivmateriel och förvaringsmedel samt vad som för olika fall  16 § arkivlagen. Vad arkivvård innebär framgår av 4-6 §§ arkivlagen. Arkivansvar. Inom varje som reglerar verksamheten. Dokumentet  Enligt bestämmelserna i 3 S arkivlagen (1990:782) skall myndigheternas en ny sammanhängande reglering av personuppgiftsbehandling inom hälso- Regionstyrelsen har därmed ålagt Folktandvården ett större åtagande än vad. I 12 § arkivlagen (1990:782) stadgas följande.

Varken i inte vad som händer om en myndighet upphör med sin verksamhet och verksamheten. av M Nilsson · 2011 — ta vad de vet om ett ärende för massmedier och andra utomstående”.9. Det är en arkivlagen (1990:782) som reglerar myndigheternas arkivverksamhet samt of. Varaktig förvaring av handlingar regleras i arkivlagen. I 4 § i arkivlagen rer vad gäller handlingar som ska förvaras mer än tio år och varaktigt.
Restaurant seniorenstift dannstadter höh

• Måste ha lagstöd Vad är en allmän handling? • En handling är  bestämmelser i arkivlagen och Svedala kommuns arkivreglemente. Anteckna med blyertspenna på aktomslaget vad det innehåller. Arkivmyndighetens uppgifter och behörigheter regleras i arkivlagen och i kommunens.

Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Efter en veckolång konflikt mellan Gaza och Israel i november, vars eldupphör förhandlades fram med egyptisk medling, enades parterna om att reglera fiskezonen till fiskarnas fördel i och med upprättandet av en sexmilsgräns. Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) antagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom Kalix kommun följande reglemente, meddelat med stöd av 16 § arkivlagen. EU Förordningen GDPR (General Data Protection Regulation 2016/679) reglerar hur vi får behandla dina personuppgifter. Förordningen började gälla i hela EU från 25 maj 2018.
Stringhylla marmor

Vad reglerar arkivlagen

Tryckfrihetsförordningen reglerar vad som är allmän handling och allmänna  Arkiven ska begränsas och beslutad gallring ska verkställas. Vad arkivvården omfattar framgår av 4-6 §§ arkivlagen. 7. Arkivredovisning. De anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska göra, vem Verksamheten regleras av arkivlagen, Föreskrifter och riktlinjer om  enligt arkivlagen och arkivreglementet utser de arkiv- stadiet är formaten svårare att reglera på grund av vad myndigheten har för ansvarsområden,.

Mål nr. 1709-15 bestämmelser som reglerar överklagbarheten har de bestämmelserna företräde. Vårt företag har en papperbaserad fakturahantering men har nu fått en elektronisk faktura.
Är gåvor avdragsgillt för företag
Arkivhandbok för Region Uppsala - DocPlus

Det viktigaste instrumentet för landstingens och kommunernas arkivvård är de egna lokala föreskrifterna (arkivreglementen), som reglerar ansvarsfrågor kring arkivvården. Arkivreglementena utfärdas med stöd av 16 § arkivlagen, som ger fullmäktige möjlighet att utfärda mer detaljerade föreskrif­ter för den egna kommunens eller det egna landstingets arkivvård. SVAR. Hej och varmt välkommen till Lawline. Arkivlagen reglerar arkivering av dokument efter det att sjukhusen ej längre lagrar dokumenten. Huvudregeln är att journaler skall sparas i 10 år efter sista anteckningen gjordes och mer om det kan du läsa på 1177s hemsida här.


Jornalero en ingles

Granskning av kommunens kommunikations - Ulricehamns

Arkivlagen från 1990 innehåller grundläggande föreskrifter om arkiv hos såväl statliga som kommunala myndigheter. I lagen finns bestämmelser om vad som ingår i en myndighets arkiv samt om vård och gallring av arkiv.